Търгуване на продукти за опазване на околната среда

Нашите дейности

  • Спот и форуърд покупки и продажби на квоти на емисии
  • Закупуване на квоти от типа EUA и EUAA директно от аукциони
  • Суап сделки (SWAP) на EUA/EUAA/CER
  • Борсови транзакции на квоти
  • Директно откупуване на CER от притежатели на проекти

Еврорейски пазар за права на емисии

От 2005г. насам Схемата на ЕС за търговия с емисии (European Emission Trading System: EU ETS) успя да се развие като водеща и глобална на фирмено ниво система за прагове и търговия с квоти на емисии на въглероден диоксид и други парникови газове („cap-and-trade“ пазар). Схемата на ЕС се превърна в главен инструмент за справяне с проблема на замърсяването на околната среда. Борбата срещу изменението на климата се насърчава чрез различни икономически стимули за намаляване на емисиите на индустриални парникови газове. EU ETS включва заводи, производители на електричество, авиокомпании и други инсталации, отделящи парникови газове. Всяка година до 30 април участниците трябва да изпълнят задължението си за връщане на броя квоти на въглеродни емисии, равен на общия брой верифицирани емисии по време на предходната календарна година.

По настоящем се намираме в третата фаза на EU ETS, траеща от 2013 до 2020г., в която една част от квотите на емисии се разпределя безплатно, а останалата ежедневно подлежи на тръжна продажба. Всяка година частта, която се разпределя безплатно, намалява, докато броя на търгуваните квоти съответно се увеличава.

Една квота EUA (EU Allowance или квота за емисии на ЕС) съответства на правото на емитиране на еквивалента на един тон въглероден диоксид за определен период. Квотите за емисии на ЕС могат да бъдат използвани от оператори в рамките на EU ETS.

Една квота EUAA (EU Aviation Allowance или авиационна квота) съответства на правото на емитиране на еквивалента на един тон въглероден диоксид за определен период. Квотите EUAA могат да бъдат използвани само от авиокомпаниите членки на EU ETS.

От 1 януари 2012г. всички полети, излитащи от или кацащи в рамките на Европейската икономическа зона (ЕС и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) са също включени в EU ETS. Съобразно с това, всяка година авиокомпаниите трябва да изпълнят задължението си за връщане на квоти на въглеродни емисии за полетите през изминалата година. Допускат се квоти от вида EUAA, EUA и CERs.

Квотите CER (Certified Emission Reductions или сертифицирани единици редуцирани емисии) се генерират от проекти по Механизма за чисто развитие и удостоверяват осъществено намаление на емисиите.

Чрез този механизъм проекти в страни, които не са членки на Анекс 1 от Рамковата конвенция на ООНпоизменение на климата, могат да бъдат осъществени. Фирмите, включени в схемата, и авиокомпаниите могат да използват тези по-евтини квоти вместо EUA за изпълняване на задълженията си като спазват специфичния план за разпределение на стответната държава.

Проектите на Clean Development Mechanism (CDM/МЧР или Механизъм за чисто развитие) в рамките на протокола от Киото включват инвестиции в проекти за устойчиво развитие в развиващите се страни с цел намаляване на емисиите. Тези проекти генерират сертифицирани търгуеми единици редуцирани емисии (CER), които могат да бъдат използвани или продадени на други участници в EU ETS.

Сътрудничеството ни може да започне във всяка фаза на проекта и ние може да станем участник в него.

Моля свържете се с нас в случай че продавате или искате да закупите квоти на емисии и ние ще
Ви направим най-добрата конкурентноспособна оферта

Доброволни пазари

Доброволните пазари на емисии функционират успоредно с  другите пазари на квоти. Доброволния пазар предлага възможност на всеки бизнес, НПО или индивидуални лица доброволно да компенсират емисиите си със закупуването на въглеродни кредити. Тези кредити могат да бъдат издадени или по МЧР или според други стандарти, важащи на доброволния пазар. Тези пазари действат въз основа на собствена (корпоративна) отговорност и/или в отговор на пазарен натиск и публично мнение, но не и по правно задължение.

Една единица доброволни редуцирани емисии (VER) не може да бъде използвана за изпълняване на задълженията по схемата на протокола от Киото. Обаче една квота, в съгласие със схемата (т.е. сертифицирани единици редуцирани емисии, CER), която се използва доброволно за компенсиране на емисии, може да бъде приета. ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Доброволните редуцирани емисии (VER) са вид квоти, които свидетелстват за извършен въглероден офсет, и могат да се разменят в борси на доброволна основа. Тези борси се потвърдяват чрез различни доброволни стандарти за сертифициране, които директно или косвено намаляват емисиите на CO2. Тези VER се използват от организации, които доброволно искат да неутрализират въглеродния си отпечатък. Една квота VER е еквивалентна на намаляване на един тон CO2.

Моля свържете се с нас в случай че продавате или искате да закупите продукти за доброволен офсет и ние ще
Ви направим най-добрата конкурентноспособна оферта

Гаранции за произход от възобновяеми източници

Eдна единица гаранция за произход (Guarantees of Origin: GoO) гарантира, че 1 мегаватчас енергия е добит от възобновяеми източници. Всяко осребряване на единица гаранция за произход удостоверява, че един мегаватчас е произведен и подаден в мрежата по начин, щадящ околната среда. Веднъж осребрена, гаранцията за произход губи своята валидност.

Моля свържете се с нас в случай че продавате или искате да закупите GoO и ние ще
Ви направим най-добрата конкурентноспособна оферта
Copyright 2023 Belektron d.o.o. All rights reserved

Belektron | The value of your emissions