Handel produktami środowiskowymi

Czym się zajmujemy

  • kupno i sprzedaż uprawnień do emisji na rynku spot i terminowym
  • kupno uprawnień EUA i EUAA na aukcjach pierwotnych
  • transakcje swap (EUA/EUAA/CER)
  • transakcje giełdowe uprawnieniami do emisji
  • zakup pierwotnych jednostek CER od deweloperów projektów

Europejski rynek uprawnień do emisji

Od 2005r. Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji (European Emission Trading System: EU ETS) stał się wiodącym instrumentem na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, opartym na zasadzie„cap-and-trade”. Obecnie system ten stanowi główne narzędzie UE w walce z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi dzięki wprowadzaniu różnych inicjatyw ekonomicznych i redukcji emisji gazów przemysłowych (Greenhouse gas: GHG). EU ETS obejmuje fabryki, producentów energii, linie lotnicze i pozostałe instalacje emitujące GHG, które co roku do 30 kwietnia muszą rozliczać się z uprawnień do emisji w celu pokrycia emisji CO2 za rok ubiegły.

Aktualnie znajdujemy się w trzeciej fazie EU ETS, trwającej od 2013 do 2020 r., kiedy to podaż uprawnień do emisji bazuje na bezpłatnym przydziale uprawnień poszczególnym przedsiębiorstwom oraz na codziennych aukcjach uprawnień do emisji. Z każdym rokiem odsetek bezpłatnie przydzielonych uprawnień zmniejsza się linearnie natomiast odsetek uprawnień sprzedanych na aukcjach rośnie.

Uprawnienie EUA pozwala uczestnikom EU ETS na wyemitowanie jednej tony CO2 lub odpowiednika innego gazu cieplarnianego.

Uprawnienie EUAA pozwala liniom lotniczym, objętym systemem EU ETS, na wyemitowanie jednej tony CO2 lub odpowiednika innego gazu cieplarnianego.

Z 1 stycznia 2012r. EU ETS objęło również emisje ze wszystkich lotów, które odbywają się w, z oraz w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w 28 państwach członkowskich UE oraz na Islandii, w Lichtensteinie oraz Norwegii. Na tej podstawie linie lotnicze zobowiązane są do corocznego przedkładania uprawnień za emisje wygenerowane podczas tych lotów w roku ubiegłym. Linie lotnicze mogą umarzać uprawnienia EUAA, EUA i CER.

CER to jednostka poświadczonej redukcji emisji w ramach projektu CDM zrealizowanego w krajach niewymienionych w załączniku I Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu.

Firmy objęte EU ETS mogą wykorzystać te tańsze jednostki zamiast EUA w celu wypełnienia swoich zobowiązań z tytułu emisji zgodnie z planami rozdziału uprawnień poszczególnych krajów

Mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism: CDM) należy do elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto. W ramach CDM kraje rozwinięte oraz firmy mają możliwość finansowania projektów w celu wyeliminowania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się. W zamian otrzymują jednostki poświadczonej redukcji emisji CER, którymi mogą handlować lub wykorzystać w celu pokrycia własnych emisji w ilości określonej w odpowiednim planie rozdziału uprawnień.

Możemy przystąpić do poszczególnego projektu na dowolnym jego etapie i stać się jego bezpośrednim uczestnikiem.

Jeżeli zamierzacie sprzedać lub kupić uprawnienia do emisji, skontaktujcie się
z nami a my przedstawimy wam konkurencyjną ofertę zakupu lub sprzedaży

Rynek dobrowolny

Dobrowolny rynek uprawnień do emisji funkcjonuje równocześnie z rynkiem regulowanym. Rynek ten pozwala przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym do dobrowolnego pokrywania swoich emisji poprzez zakup uprawnień do emisji. Mogą to być zarówno jednostki CER wygenerowane w ramach projektów CDM czy też jednostki pochodzące z innych projektów zgodnych z międzynarodowymi standardami obowiązującymi na rynku dobrowolnym. Rynek dobrowolny działa w oparciu o własną (korporacyjną) odpowiedzialność społeczną (Corporate social responsibility: CSR) i/lub jako odpowiedź na presję ze strony rynku i opinii publicznej a nie jako obowiązek prawny.

Dobrowolna jednostka redukcji (VER) nie może być więc wykorzystana przez firmy w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z udziału w systemie w ramach Protokołu z Kioto, podczas gdy jednostki poświadczonej redukcji (w tym CER)  mogą być wykorzystane przez podmioty w celu dobrowolnej kompensacji ich emisji. WIĘCEJ

Jednostki zweryfikowanych redukcji emisji (VER) potwierdzają pośrednio lub bezpośrednio zmniejszenie  emisji dwutlenku węgla i są weryfikowane na podstawie różnych standardów obowiązujących na rynku dobrowolnym. Jednostki VER wykorzystywane są przez organizacje, które chcą dobrowolnie zneutralizować emisję CO2. Jedna jednostka VER to odpowiednik jednej tony zredukowanych emisji CO2.

Jeżeli zamierzacie sprzedać lub kupić produkty dobrowolne, skontaktujcie się
z nami a my przedstawimy wam konkurencyjną ofertę zakupu lub sprzedaży

Gwarancje pochodzenia

Gwarancje pochodzenia (Guarantes of Origin: GoO) potwierdzają, że energia elektryczna została wytworzona ze źródeł odnawialnych. Każda wykorzystana GoO gwarantuje końcowemu nabywcy, że 1 MWh energii elektrycznej została wytworzona lub wprowadzona do sieci w sposób przyjazny dla środowiska. Za każdą jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej może zostać wydana tylko jedna GoO a jej ważność wygasa w momencie jej wykorzystania.

Jeżeli zamierzacie sprzedać lub kupić GoO, skontaktujcie się
z nami a my przedstawimy wam konkurencyjną ofertę zakupu lub sprzedaży
Copyright 2023 Belektron d.o.o. All rights reserved

Belektron | The value of your emissions